ΤΟ ΚΑΛΑΘΙ ΜΟΥ

Προσωπικά Δεδομένα

25-02-2020
Προσωπικά Δεδομένα

Προσωπικά Δεδομένα

Η Εταιρεία σάς ενημερώνει, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 και τις διατάξεις της σχετικής Ελληνικής νομοθεσίας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, υπό την ιδιότητά της ως ελεγκτή, ότι επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα, συλλέγονται ή κατόπιν αιτήματος για την παροχή μιας υπηρεσίας, είτε σε μεταγενέστερη ημερομηνία, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που προκύπτουν από τη σύναψη και τη λειτουργία μιας σύμβασης με την Εταιρεία, ή στο πλαίσιο, γενικά, σχέσεων και συναλλαγών με την Εταιρεία, όπως ορίζεται παρακάτω:

1. Ποιες προσωπικές πληροφορίες συλλέγει η Εταιρεία και από πού:

α) Τα στοιχεία επικοινωνίας σας: διεύθυνση email, όνομα κ.λπ. Τα δεδομένα συλλέγονται απευθείας από εσάς. β) Δεδομένα από τη χρήση των ηλεκτρονικών ή / και ψηφιακών υπηρεσιών της Εταιρείας (π.χ. cookies, διευθύνσεις IP, δεδομένα ιστότοπου ή άλλα διαδικτυακά αναγνωριστικά) σύμφωνα με τους συγκεκριμένους όρους τους. Εάν μας παρέχετε προσωπικά δεδομένα τρίτων, θα πρέπει να έχετε λάβει τη συγκατάθεσή τους και να τα έχετε παραπέμψει σε αυτήν την Εταιρεία.

2. Γιατί η Εταιρεία συλλέγει τα δεδομένα σας και για ποιους σκοπούς τα επεξεργάζεται:

Η Εταιρεία συλλέγει και επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα: Αυτή η επεξεργασία των ακόλουθων δεδομένων εξυπηρετεί σκοπούς όπως: α) Η ταυτοποίησή σας και η επικοινωνία μαζί σας κατά τη διάρκεια της προσυμβατικής και της συμβατικής σχέσης μαζί σας, καθώς και οποιασδήποτε άλλης συναλλαγής με την Εταιρεία. β) Η προετοιμασία του συμβολαίου μαζί σας, η εκτέλεση και γενικά η ομαλή λειτουργία του και η εκπλήρωση των υποχρεώσεων της Εταιρείας προς εσάς. γ) Παροχή βοηθητικών υπηρεσιών για την ενημέρωσή σας. (Π.χ. Εβδομαδιαίο ενημερωτικό δελτίο για τα νέα μας κ.λπ.). δ) Για σκοπούς έννομων συμφερόντων της Εταιρείας ή τρίτου μέρους. Αυτή η επεξεργασία τέτοιων δεδομένων εξυπηρετεί σκοπούς όπως η ασφάλεια των συστημάτων πληροφορικής, των εγκαταστάσεων και των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας, η προστασία των νόμιμων δικαιωμάτων και συμφερόντων της Εταιρείας, η ενημέρωση ή / και η συμμετοχή σε προωθητικές ενέργειες για προϊόντα ή / και υπηρεσίες ειδήσεων, εκτός εάν η συγκατάθεσή σας έχει επιλεγεί νόμιμα για τέτοια επεξεργασία. Αυτή η μεταχείριση προηγείται από μια στάθμιση που δεν υπερισχύει των συμφερόντων σας ή των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών που επιβάλλουν την προστασία των δεδομένων σας. ε) Με τη συγκατάθεσή σας. Σε περιπτώσεις όπου έχουμε ζητήσει και έχουμε λάβει τη συγκατάθεσή σας, η επεξεργασία των ακόλουθων δεδομένων βασίζεται σε αυτήν τη συγκατάθεση. Σε τέτοιες περιπτώσεις, έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή, με την επιφύλαξη της νομιμότητας της επεξεργασίας βάσει της συγκατάθεσής σας πριν από την ανάκληση.

3. Ποιοι είναι οι παραλήπτες των δεδομένων σας:

Κατά την εκπλήρωση των συμβατικών και νομικών / κανονιστικών υποχρεώσεων της Εταιρείας, εξυπηρετώντας τα νομικά της συμφέροντα και όπου η Εταιρεία έχει εξουσιοδότηση ή έχει λάβει τη συγκατάθεσή σας, τα δεδομένα σας μπορεί, για παράδειγμα, να είναι τα εξής: α) Οι υπάλληλοι της Εταιρείας που είναι υπεύθυνοι για την αξιολόγηση των αξιώσεών σας, τη διαχείριση και τη λειτουργία των συμβάσεων με την Εταιρεία, την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτήν και τις συναφείς υποχρεώσεις που απαιτούνται από το νόμο. β) Εποπτική, Ανεξάρτητη, Δικαστική, Εισαγγελέας, Δημόσιο ή / και άλλες αρχές ή φορείς ή μέρη που είναι επιφορτισμένα με τον έλεγχο / παρακολούθηση των δραστηριοτήτων της Εταιρείας εντός της δικαιοδοσίας τους

4.Μπορεί η εταιρεία να διαβιβάσει τα δεδομένα σας σε τρίτες χώρες (εκτός ΕΕ);

α) Η Εταιρεία δεν διαβιβάζει κανένα από τα δεδομένα σας σε τρίτες χώρες εκτός της ΕΕ. β) Η Εταιρεία χρησιμοποιεί υπηρεσίες όπως κοινωνικά δίκτυα για την προώθηση των προϊόντων - υπηρεσιών σας. Με την αποδοχή των όρων χρήσης, αποδέχεστε επίσης τους όρους χρήσης των κοινωνικών δικτύων εφόσον χρησιμοποιείτε τις δυνατότητές τους. Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για τα προσωπικά δεδομένα (για παράδειγμα διεύθυνση IP) που συλλέγονται από τρίτα μέρη (κοινωνικά δίκτυα) που είναι ενσωματωμένα στις σελίδες μας.

5. Πόσο καιρό θα διατηρήσει η εταιρεία τα δεδομένα σας;

Σε περίπτωση που συνάψετε σύμβαση με την Εταιρεία, τα προσωπικά σας δεδομένα θα διατηρηθούν καθ 'όλη τη διάρκεια της σύμβασης. Σε κάθε περίπτωση καταγγελίας της σύμβασης, η Εταιρεία μπορεί να διατηρήσει τα προσωπικά σας δεδομένα έως ότου ολοκληρωθεί σύμφωνα με τη νόμιμη προθεσμία για τον γενικό περιορισμό των αξιώσεων, δηλαδή είκοσι (20) έτη μετά από οποιαδήποτε καταγγελία της.

6. Ποια δικαιώματα έχετε για την προστασία των δεδομένων σας:

Έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα: α) Γνωρίστε τις κατηγορίες προσωπικών πληροφοριών που διατηρούμε και επεξεργαζόμαστε, την προέλευσή τους, τους σκοπούς της επεξεργασίας τους, τις κατηγορίες των παραληπτών τους, τον χρόνο διατήρησής τους και τα σχετικά δικαιώματά σας (δικαίωμα πρόσβασης). β) Ζητήστε διόρθωση ή / και συμπλήρωση των προσωπικών σας δεδομένων ώστε να είναι πλήρη και ακριβή (δικαίωμα διόρθωσης), παρέχοντας τυχόν απαραίτητα έγγραφα που μπορεί να προκύψουν ή χρειάζονται διόρθωση ή συμπλήρωση. γ) Ζητήστε περιορισμό στην επεξεργασία των δεδομένων σας (δικαίωμα περιορισμού). δ) Να αντιταχθείτε σε οποιαδήποτε περαιτέρω επεξεργασία των προσωπικών σας στοιχείων που διατηρούμε (δικαίωμα αντίρρησης). ε) Ζητήστε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων από τα αρχεία που διατηρούμε (δικαίωμα στη λήθη). ζ) Ζητήστε τη μεταφορά των δεδομένων σας από την Εταιρεία σε οποιονδήποτε άλλο επεξεργαστή (δικαίωμα μεταφοράς δεδομένων). η) Υποβολή καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (www.dpa.gr) εάν πιστεύετε ότι παραβιάζονται τα δικαιώματά σας με οποιονδήποτε τρόπο. Όσον αφορά τα ενημερωτικά δελτία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που σας στέλνει τακτικά η εταιρεία, μπορείτε να εξαιρεθείτε από τη λήψη τους ακολουθώντας τους συνδέσμους στα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Τέλος, κατά την πρόσβαση στον Ιστότοπο μπορείτε να επιλέξετε αν θέλετε να συλλέξετε cookies για στατιστικούς σκοπούς.

7. Πώς μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας:

Για να ασκήσετε τα δικαιώματά σας, μπορείτε να υποβάλετε αίτηση γραπτώς μέσω email στο info (at) estro.gr. Η Εταιρεία θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να απαντήσει στο αίτημά σας εντός τριάντα (30) ημερών από την υποβολή. Αυτή η προθεσμία μπορεί να παραταθεί για επιπλέον εξήντα (60) ημέρες, εάν κριθεί απαραίτητο κατά την απόλυτη κρίση της Εταιρείας, λαμβάνοντας υπόψη την πολυπλοκότητα του αιτήματος και τον αριθμό των αιτημάτων. Η Εταιρεία θα σας ειδοποιήσει σε κάθε περίπτωση παράτασης εντός τριάντα (30) ημερών. Η παραπάνω υπηρεσία παρέχεται από την Εταιρεία δωρεάν. Ωστόσο, εάν τα αιτήματα του Πελάτη είναι προφανώς αβάσιμα, υπερβολικά ή επαναλαμβανόμενα, η Εταιρεία μπορεί είτε να επιβάλει εύλογο τέλος στον Πελάτη ενημερώνοντάς τον είτε αρνούμενος να απαντήσει στα αιτήματά του.

8. Υπεύθυνος προστασίας δεδομένων:

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων για ερωτήσεις σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας στοιχείων στο info (at) estro.gr.

9. Πώς προστατεύει η εταιρεία τα προσωπικά σας δεδομένα:

Η Εταιρεία εφαρμόζει κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια των δεδομένων σας, την προστασία του απορρήτου, την επεξεργασία τους και την προστασία τους από τυχαία ή μη εξουσιοδοτημένη καταστροφή, τυχαία απώλεια, παραβίαση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και οποιαδήποτε άλλη μορφή μη εξουσιοδοτημένης επεξεργασίας. Αυτή η ενημερωμένη έκδοση αντικαθιστά, από τις 09.12.2018 (ημερομηνία έναρξης ισχύος του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 για την προστασία των προσωπικών δεδομένων), οποιαδήποτε άλλη προηγούμενη γενική πληροφορία σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Το Δελτίο Πληροφοριών δημοσιεύεται επίσης στον ιστότοπο της Εταιρείας στο www.estro.gr και είναι επίσης διαθέσιμο από τα γραφεία της Εταιρείας.

Αξιολογήσεις (0)
BACK TO TOP